Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

วัตถุประสงค์ของวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย   บทความทางวิชาการของ  คณะครูอาจารย์  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ในด้านเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน มานุษยวิทยา / โบราณคดี ประชากรศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย  บทความทางวิชาการของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  ในด้านเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน มานุษยวิทยา / โบราณคดี ประชากรศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

ขอบเขตของบทความวิจัย/บทความวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน มานุษยวิทยา / โบราณคดี ประชากรศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ