พิมพ์

 

 

ประชุมจัดทำวารสารครั้งที่ 3/2557

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2


ภาพการประชุม