พิมพ์

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าสู่รายชื่อฐานข้อมูลของ TCI

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าสู่รายชื่อฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวารสารกลุ่มที่ 1

เข้าดูรายชื่อได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2560/News.html