พิมพ์

ประกาศ - วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่า Impact factors ประจำปี 2559

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ซึ่งวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่า Impact Factor อยู่ที่ 0.281 ซึ่งอยู่ในสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html