• 16426761_1248989455169278_1385266899_n.jpg
  • 16441511_1248989761835914_525999351_n.jpg
  • 16441589_1248990671835823_544154730_n.jpg
  • 16466893_1248989651835925_1036212358_n.jpg
  • 16467005_1248989815169242_1124145741_n.jpg
  • 16467117_1248990348502522_1936846601_n.jpg
  • 16467129_1248990068502550_20490235_n.jpg
  • 16469112_1248988531836037_1970543790_n.jpg
  • 16507220_1248991048502452_847065397_n.jpg

 

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พร้อมให้บริการแล้ว

ท่านสามารถเข้าใช้บริการหรือดาวน์โหลดได้ที่ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าสู่รายชื่อฐานข้อมูลของ TCI

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าสู่รายชื่อฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวารสารกลุ่มที่ 1

เข้าดูรายชื่อได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2560/News.html

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความวารสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2559

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความวารสาร

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 และ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

รายละเอียด
โดยรายละเอียดของขอบเขตของบทความวิจัย/บทความวิชาการประกอบด้วย
ด้านเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน มานุษยวิทยา / โบราณคดี ประชากรศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ประกาศรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 และ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2